Неділя, 22.04.2018, 11:34
Реферати безкоштовно
Головна Реєстрація Вхід
Приветствую Вас, Гість · RSS
Форма входа
Меню сайта
Пошук
Оплачена реклама
Наше опитування
Ви ще до нас повернетесь?
Всього відповідей: 4477
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
 Каталог файлов
Головна » Файли » Реферати » Військова кафедра

Проведення дня цивільної оборони в загальноосвітній школі (реферат)
07.03.2013, 16:43
Скачати реферат

Проведення дня цивільної оборони в загальноосвітній школі (реферат)


"День ЦО" проводиться без порушення навчально­го процесу, у квітні.

На підготовку до проведення "Дня цивільної обо­рони" відводиться не менше двох місяців.

Успіх проведення "Дня ЦО" великою мірою зале­жить від його завчасної підготовки, чіткого керівниц­тва та правильного визначення складу учасників.

Для цього ретельно планується та підготовлюється увесь комплекс заходів, розроблюються необхідні до­кументи:

1. Наказ директора - начальника ЦО школи "Про підготовку і проведення "Дня ЦО", у якому вказу­ється мета, завдання і час проведення, склад учас­ників і порядок їх підготовки, обсяг робіт із підго­товки навчально-матеріальної бази і терміни їх ви­конання, відповідальні організатори, склад загаль­ної комісії, підкомісії (журі) на окремих точках та інше, (додаток № 1)

2. План підготовки і проведення "Дня ЦО", що затверджується начальником ЦО школи і погоджується з начальником управління освіти міськвиконкому, те­риторіальним відділом з питань надзвичайних ситуа­цій району (міста), (додаток № 2). План підготовки до "Дня ЦО" і план проведення "Дня ЦО" можуть бути окремими.

Навчальні заклади, які проводять показові заходи з метою обміну досвідом і надання допомоги педаго­гічному складу закладів середньої освіти надають гар­но оформлену програму організації і проведення "Дня ЦО в школі".

В період підготовки до "Дня цивільної оборони" ке­рівництво закладу активізує пропаганду цивільної обо­рони через усні виступи, стіннівки, роботу радіовуз­ла, демонструються науково-популярні, хронікально-документальні та учбові фільми. Крім того, в цей пе­ріод проводиться цілеспрямована робота для підви­щення рівня підготовки постійного складу, вдоско­налюється навчання учнів з питань цивільної оборо­ни та основ безпеки життєдіяльності, інтенсивно про­водяться заняття, тренування.

За добу до проведення "Дня ЦО" на інформаційно­му стенді школи вивішується оголошення про час про­ведення кожного заходу і відповідальні особи за їх виконання.

Під час підготовки всі учні поділяються на 3 вікові групи (2-4-ті, 5-9-ті, 10-11-ті класи). їх своєчасно оз­найомлюють із переліком запланованих заходів, в яких вони братимуть участь, змістом, місцем і часом про­ведення "Дня ЦО".

Основними заходами, що плануються до "Дня ЦО", є:

А). Практичні заходи:

- збір постійного складу школи або засідання шта­бу ЦО;

- перевірка укомплектованості й оснащеності нево-єнізованих формувань цивільної оборони;

- приведення в готовність захисних споруд, якщо вони є в наявності;

- відпрацювання прийомів користування засобами індивідуального захисту;

- проведення протипожежних, світломаскувальних, герметизаційних та евакуаційних заходів;

- відпрацювання практичних дій відповідно до "Пла­ну дій у HC";

- знезаражування територій, будинків, майна та ін.

Б). Навчально-методичні заходи (практичні (розв'я­зування ситуаційних завдань), класно-групові заняття, семінари, прес-конференції, бесіди, вікторини і від­криті уроки) з залученням до їх проведення фахівців екологічної, пожежної, санітарно-епідеміологічної служби і працівників з над­звичайних ситуацій та у спра­вах цивільного захисту насе­лення.

В). Агітаційно-пропаган­дистські заходи (огляди-кон-курси, радіогазети, стінна преса, демонстрація кіно, ві-деофільмів, виставки).

Г). Спортивні змагання, ес­тафети, тренування (по одя­ганню протигазів, захисних костюмів, по транспортуван­ню і мобілізації постраждалих під час HC, по умінню працювати на приладах РХР тощо).

З метою інтенсифікації заходів ЦО в день прове­дення "Дня ЦО" заздалегідь передбачають його в роз­кладах занять і планують на цей день максимально можливу кількість уроків, занять з ЦО (за рахунок часу на заняття по ОБЖД).

Найбільш активними учасниками заходів "Дня ЦО" є постійний склад школи, учні старших класів, осо­бовий склад невоєнізованих формувань.

Учні усіх класів, беруть участь у заходах "Дня ци­вільної оборони" у ході планових занять на уроках малювання - у конкурсі малюнків про допомогу при стихійних лихах, аваріях і катастрофах; праці - виго­товлення простіших засобів індивідуального захисту і відновлення навчально-матеріальної бази ЦО на прак­тичних заняттях і тренуваннях, у цей день активно використовуються інші шкільні предмети для поглиб­леного вивчення факторів, що ініціюють надзвичайні ситуації (фізика, хімія, астрономія, географія, біоло­гія тощо), та гуманітарні предмети для обговорення художніх творів та історичних подій, у яких зачіпа­ється тема HC.

Відпрацювання питань різних ввідних, як правило планується на останньому або за рішенням директо­ра на будь-якому уроці. Ввідні можуть бути такими:

- Радіаційна небезпека,

- хімічна небезпека,

- загроза затоплення,

- землетрус,

- загроза терористичного акту, пожежа та інших, характерних для навчального закладу.

Оповіщення по ввідній проводиться згідно зі схе­мою оповіщення учбового закладу.

Порядок дій постійного складу та учнів визначаєть­ся згідно з календарним планом, планом дій органів управління та сил цивільної оборони учбового закла­ду щодо запобігання і ліквідації наслідків надзвичай­них ситуацій.

Під час відпрацювання ввідних враховується орга­нізованість і дисципліна учнів при виконанні заходів, точність і якість виконання поставлених завдань. Вис­тавляються бали кожному класу. Постійна увага при­діляється виконанню вимог безпеки, особливо при опрацюванні евакуації учнів з приміщень учбового закладу. При цьому виконуються умови, що учні мо­лодших класів ці заходи відпрацьовували раніше, не поспішаючи, під керівництвом своїх вчителів і після проведення ввідних з ними, підбити підсумки по за­кінченні заняття.

ПРОВЕДЕННЯ "ДНЯ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ"

Удень проведення "Дня ЦО" до початку занять пер­шої зміни з постійним складом школи відпрацьову­ються питання оповіщення і збору, уточнюються дії при виникненні HC відповідно до плану, а також про­водиться перевірка готовності формувань до дій за призначенням.

Заслуховування доповідей посадових осіб з уточне­ними розрахунками, заявками на одержання майна по основних заходах "Плану дій при HC" директор школи проводить у зручний для педагогічного колек­тиву час.

Про початок "Дня ЦО" оголошується по шкільному радіо, а викладачі, на початку 1-го уроку, по класах доводять інформацію про заходи, що проводяться в школі і ступінь участі в них учнів. Звичайно перед першим уроком проводяться загальношкільні ліній­ки, присвячені відкриттю "Дня ЦО", трагедії Чорно­биля, виступи агітбригад юних інспекторів руху, юних пожежників, юних рятувальників, тривалістю до 15-20 хвилин.

Залежно від тематики й обсягів навчання з ОБЖД і ЦО в "День ЦО" проводяться:

1. У початкових класах: - вікторини, рольові ігри з ОБЖД, змагання, до програми яких включаються від однієї до декількох вправ, тренувань; відпрацьовуються дії за сигналами оповіщення в разі виникнення HG по класах; заходи можуть закінчуватися переглядом відеоматеріали, присвячених питанням HC.

2. У середніх класах: - вікторини з ЦО, змагання, естафети у класах і групах паралельних класів; учні 6-7 класів беруть участь у випусках стінгазет, по нако­пичених матеріалах оформлюють фотовітрини, ство­рюють альбом.

3. У старших класах: - змагання по здаванню нор­мативів ЦО, семінари з обговоренням підготовлених рефератів, практичні заняття по вирішенню ситуацій­них завдань, практичні заняття по наданню першої медичної допомоги.

За рішенням директора школи визначені класи роб­лять екскурсію на курси ЦО, відвідують захисні спо­руди, ознайомлюються з організацією ЦО одного з підприємств і практичними заходами щодо захисту своїх працівники.

Учні старших класів можуть бути залучені до підго­товки та проведення занять з ОБЖД у початкових класах.

Закінчується "День ЦО" підбиттям підсумки?. Ди­ректор школи дає вказшку про місце і час підбиття підсумків і на основі особистих спостережень за дія­ми учнів та педагогічного складу, а також доповідей начштабу ЦО і своїх заступників підбиває підсумки виконання запланованих заходах з питань ОБЖД та ЦО. У підсумковій частині свого виступу директор зазначає, яким чином досягнута мета і як вирішені завдання "Дня ЦО", дає оцінку діям формувань, від­значає сміливі та ініціативні дії учнів.

За цими підсумками складається наказ директора школи про результати проведення "Дня ЦО". На ос­нові цих результатів можуть бути розроблені практичні заходи з усунення виявлених недоліків, внесені необхідні зміни у план ЦО та інше.

Особовий склад школи: формування, команди, кла­си, учні, педагоги, які відзначилися під час виконання заходів цивільної оборони, конкурсів, вікторин, еста­фет нагороджуються призами, грамотами, сувенірами.

Після загального розбору класні керівники підводять підсумки, аналізують роботу кожного учня, визнача­ють тих, хто домігся успіхів в своїх класах.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ВІКТОРИН З ЦО

Для проведення вікторин призначається журі для кож­ного класу. До журі для молодших класів доцільно вклю­чати учнів Х-ХІ класів. Для проведення вік­торини клас розподіляється на команди. Журі оголошує питання і кількість балів за кожну відповідь. За вичерпну відповідь на­раховується вся сума балів, за відповідь з незначними недоліками - знижується на 1 бал, за відповідь з суттєвими недоліками на 2 бали, за неправильну відповідь бали не призначаються.

Питання ставиться перед усім класом, той хто бажає - відповідає, облік ведеться, як індивідуальний, так і командний. Для наочності і підняття змагального духу таб­лиця накреслюється крейдою на дошці.

Інший варіант питання вікторини готуються учнями самостійно до проведення вікторини. Команди змагають­ся, оцінюється як рі­вень підготовленого питання команди, що його задає, так і повнота відповіді ко­манди, що відповідає на питання.

Всі питання вікторини не перевищують обсяг дос­ліджуваної програми.

Учні, що показали в ході вікторини найбільш глибо­кі знання, можуть брати участь у шкільній олімпіаді, переможці якої удостоюються права представляти свою школу на загальноміській олімпіаді з ЦО, яка прово­диться районним відділом (міськім управлінням) осві­ти спільно з відділом (управлінням) з питань надзви­чайних ситуацій та цивільного захисту населення, кур­сами цивільної оборони області.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕСТАФЕТ З ЦО

Учні третьої вікової групи приймають участь в про­веденні комбінованих естафет з цивільної оборони. Кількість учнів в кожній команді не обмежена, бажа­но, щоб в кожній команді були і хлопці і дівчата.

Для проведення естафет з цивільної оборони по­винні бути обладнанні траси (напрямки, рубежі, заз­далегідь за наказом директора, створюється суддівсь­кий апарат, складається список майна, готується до­кументація).

На першому етапі естафета може включати 1-2 теоретичних питання, якість і повнота відповідей на які оцінюється у вигляді штрафних секунд, які потім до­даються до підсумкового часу, який показала команда.

Перед початком естафети учасникам доводяться умо­ви виконання вправ.

Варіанти етапів для різних вікових категорій можуть бути різні.

ДОСВІД РОБОТИ

Згідно з організаційно-методичними вказівками об­лдержадміністрації та плану міського управління з пи­тань надзвичайних ситуацій щорічно в місті Миколає­ві, в кожному районі проходять "День ЦО". І з кожним

роком форми та ме­тоди проведення цих заходів удоско­налюються.

Міські курси ЦО надають постійну методичну допомо­гу шкільним закла­дам у підготовці за­ходів з питань ци­вільного захисту. На передодні "Дня ЦО" проводяться нав­чально-методичні збори з керівним складом навчальних закладів з метою оз­найомлення їх з рекомендаціями курсів по організації та проведенню заходів з питань ЦО, разом з управлінням освіти планують­ся показові заходи.

Звичайно ці показові заходи готуються заздалегідь і проводяться в кожному райо­ні міста за допомогою міських курсів ЦО. З керівниками навчальних закладів, з яки­ми завжди знаходимо порозуміння, пла­нуємо перелік заходів, вносимо нові пропозиції, щоб вдосконалити їх, додатково проводимо практичні за­няття з командирами невоєнізованих формувань цих закладів.

Вже доброю традицією стало запрошувати на пока­зові заходи підрозділи пожежно-рятувальної служби "01", підрозділи внутрішніх військ МВС, які демонс­трують свою професійну рятувальну майстерність. Та­кі заходи дуже видовищні і мають практичну направ­леність. Вони потрібні не тільки для обміну досвідом між навчальними закладами, але й для практичного запобігання та реагування на надзвичайні ситуації. Та­кі заходи висвітлюються в засобах масової інформації. Тому кожний навчальний заклад проявляє свій твор­чий підхід, професіоналізм, майстерність проводити за­ходи на високому методичному рівні.

Сумісно з управлінням освіти курси ЦО вже нако­пичили фото-інформаційний матеріал, відеоматеріал по проведенню "Дня ЦО" використовується при під­готовці наступних заходів.

В наступному номері пропонуємо деякі матеріали по проведенню занять в "День ЦО".НАКАЗ

начальника цивільної оборони - директора СШ (ПТУ)

Про підготовку та проведення "Дня цивільної оборони"

Згідно з планом підготовки з питань цивільної оборони на 2007 р. з метою забезпечення високої орга­нізованості, якісного та наочного проведення всіх заходів

НАКАЗУЮ:

1. Провести "День ЦО".

2. Основною метою та завданнями "Дня ЦО" вважати:

2.1. Практичну перевірку здатності учнів грамотно і чітко діяти для захисту свого здоров'я та життя в /мовах надзвичайних ситуацій.

2.2. Виховання впевненості учнів у ефективності проводимих заходів ЦО.

2.3. Формування та розвиток у учнів високих морально-психологічних якостей.

3. Головними завданнями "Дня ЦО" вважати:

3.1. Удосконалення педагогічним колективом та учнями теоретичних знань і практичних навичок щодо іій в умовах екстремальних ситуацій.

3.2. Практичну перевірку здатності учнів діяти за сигналами оповіщення ЦО, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту.

3.3. Навчання керівного та командно-начальницького складу ЦО школи (ПТУ) організації і проведенню заходів ЦО.

4. До участі в "Дні ЦО" школи (ПТУ) залучити: ' керівний та командно-начальницький склад школи (ПТУ);

особовий склад невоєнізованих формувань ЦО; весь постійний склад та учнів 2-11 класів.

5. Призначити загальношкільні комісії з питань проведення змагань, естафет, вікторин під моїм керів­ництвом у складі:

заступника голови - начальника штабу ЦО

членів комісії: заступника директора, вчителя предмета «Захист Вітчизни», підкомісію з питань проведення змагань ЦО:

голова, члени підкомісії.

6. Начальнику штабу ЦО школи (ПТУ).

6.1. Розробити детальний план підготовки "Дня ЦО".

6.2. Разом з головами підкомісій розробити суддівську документацію.

6.3. Заступнику директора по господарській частині забезпечити проведення заходів "Дня ЦО" необхідним майном.

6.4. Вчителю предмета «Захист Вітчизни підготува­ти навчально-матеріальну базу для проведення "Дня ЦО".

6.5. Класним керівникам провести тренування, а також ознайо­мити учнів з правилами безпеки в ході проведення "Дня ЦО".

7. Загальна готовність до "Дня ЦО"

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника штабу ЦО школи (ПТУ)

9. Наказ оголосити всьому постійному складу школи (ПТУ).

Начальник цивільної оборони школи (ПТУ)Використана література

1. Закон України про цивільну оборону 2000 р.

2. Цивільна оборона населення 2001 р.

3. Методичні вказівки, щодо проведення дня цивільної оборони в школі. Фаховий журнал «Захист Вітчизни» 2-2000 рік.

Матеріли по цивільній обороні Виноградської сільської ради.

Реферат на тему: Проведення дня цивільної оборони в загальноосвітній школі (реферат)

Схожі реферати:
Категорія: Військова кафедра | Додав: gdomz | Теги: дня, цивільної, проведення, загальноосвітній, (реферат), Військова кафедра, школі, оборони
Переглядів: 1415 | Загрузок: 281 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Copyright MyCorp © 2018
Адміністрація не несе відповідальності за матеріалів розміщені на сайті! Усі матеріали предсталені для ознайомлення! Конструктор сайтів - uCoz | Карта сайта
gdomz.at.ua - готовые домашние задания, Готовые домашние работы. Скачать бесплатно гдз. Решебники. Скачать решебники. Решебники по всем предметам. Скачать бесплатно решебники. Решебники.