Неділя, 27.05.2018, 08:18
Реферати безкоштовно
Головна Реєстрація Вхід
Приветствую Вас, Гість · RSS
Форма входа
Меню сайта
Пошук
Оплачена реклама
Наше опитування
Ви ще до нас повернетесь?
Всього відповідей: 4477
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
 Каталог файлов
Головна » Файли » Реферати » Аудит

Перевірка валових витрат, придбаних матеріалів та сум безнадійної заборгованості (реферат)
16.02.2013, 22:04
Скачати реферат

Перевірка валових витрат, придбаних матеріалів та сум безнадійної заборгованості (реферат)


1. Перевірка складу валових витрат

Під валовими витратами виробництва й обігу розуміють будь-які витрати платника податків у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), що набуваються (виготовляються) ним для подальшого використання у власній господарській діяльності.

У податковому обліку валові витрати виробництва й обігу платника податків відображаються в рядках 12-33 Декларації про прибуток підприємства на підставі показників додатків „Ж" - „ Л".

Валові витрати можна умовно поділити на такі основні групи:

- витрати, що включаються до складу валових витрат;

- витрати, що не включаються до валових витрат;

- витрати, що частково включаються до складу валових
витрат, або витрати подвійного призначення.

Напрямами такої перевірки повинні бути:

- перевірка витрат, які пов'язані з підготуванням, організацією,
веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг);

- перевірка сум безнадійної заборгованості;

- перевірка сум внесених (нарахованих) податків, зборів
(обов'язкових платежів);

- перевірка витрат, пов'язаних з поліпшенням основних засобів.

2. Перевірка витрат, пов'язаних з підготуванням, органі­зацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг).

У структурі валових витрат, пов'язаних із виробництвом і реалізацією продукції (робіт, послуг), найбільшу питому вагу становлять витрати, пов'язані з придбанням матеріалів, сировини, комплектуючих виробів і напівфабрикатів -товарно-матеріальних цінностей (далі - ТМЦ).

Для оподатковування немає значення, що відбулося раніше:
відвантаження продукції або одержання грошей за неї, оплата товарів
або їх оподатковування, нарахування відсотків або їх сплата. Валові
витрати будуть збільшуватися, як тільки відбудеться перша з подій.
Друга - у податковому обліку не відображається. Правило „першої
події" необхідно врахувати при перевірці Декларації, а також усіх її
додатків. Проводячи перевірку витрат, пов'язаних з підготуванням, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг), необхідно звернути увагу на такі питання, як:

- перевірка витрат, пов'язаних із придбанням товарно-мате­ріальних цінностей;

- перевірка придбаних підприємством матеріалів у пов'язаних осіб;

- перевірка правильності переоцінки товарно-матеріальних цінностей;

- перевірка правильності безкоштовної передачі цінностей;

- перевірка витрат, не врахованих у минулих податкових періодах і виявлених у звітному податковому періоді

При перевірці витрат, пов'язаних із придбанням ТМЦ, варто
користуватися первинними документами (накладні, податкові на­кладні, товарно-транспортні накладні, вантажно-митні Декларації),
матеріальними звітами відповідальних осіб, сальдовими відомос­тями, журналами 3 „Розрахунки з постачальниками", 37 „Розрахунки
з підзвітними особами".

Вартість матеріальних ресурсів перевіряється на рахунку 20
"Виробничі запаси" на субрахунках:

- 201 "Сировина і матеріали";

- 202 "Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби";

- 203"Паливо";

- 204 "Тара і тарні матеріали";

- 205 "Будівельні матеріали";

- 207 "Запасні частини";

- 208 "Матеріали сільськогосподарського призначення";
- 209 "Інші матеріали".
Давальницька сировина перевіряється на балансі за цінами, зазначеними у договорі.

Матеріальні цінності, що купують для виробничих потреб, по­винні бути оприбутковані за дебетом рахунка 20 "Виробничі запаси".

Для перевірки підсумкового розміру валових витрат від придбання і використання ТМЦ у виробництві необхідно керуватися положенням пункту 5.9 статті 5 Закону (Порядок ведення обліку приросту (убутку) балансової вартості покупних товарів (крім активів, що піддягають амортизації, цінних паперів і деривативів), матеріалів, сировини (палива), комплектуючих виробів і напівфабрикатів на складах, у незавершеному виробництві та залишках готової продукції (у тому числі малоцінних предметів на складах), затверджений нака­зом Міністерства фінансів України).

Відповідно до Порядку здійснюється визначення приросту або убутку балансової вартості ТМЦ за допомогою порівняння їх залиш­ків на початок і кінець звітного кварталу.

Облік приросту (убутку) ТМЦ ведеться тільки щодо тих ТМЦ, що надходять для подальшого використання у власній господарській діяльності.

Якщо зазначені ТМЦ у звітному періоді використані на цілі, не пов'язані з підготуванням, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг), то їх балансова вартість обчис­люється із суми, відображеної у графі „Залишок на початок періоду" відповідної відомості, складеної за додатками 1 і 2 до Порядку (заповнюється довідка).

При перевірці правильності заповнення Декларації на підставі зазначених додатків необхідно врахувати, що:

- якщо залишки матеріалів на початок звітного кварталу пере­вищують залишки матеріалів на кінець такого кварталу, то різниця додається до валових витрат платника податків даного звітного кварталу і відображається в додатку „Ж" до Декларації, а в рядку 13 самої Декларації різниця вказується зі знаком „+";

- у випадку події, що виникає при перевищенні балансової вартості покупних ТМЦ на кінець кварталу над їх балансового вартістю на початок того ж кварталу - дані заносяться в додаток „Л" до Декларації й у рядку 13 Декларації визначаються зі знаком „ – „.

Оприбуткування на підприємстві ТМЦ являє собою госпо­дарську операцію, що впливає на стан майна, капіталу і зобов'язання відповідно до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України. Початковим етапом документування господарсь­ких операцій є виписка первинних документів, що являють собою письмові свідчення, які фіксують і підтверджують господарські опе­рації, включаючи розпорядження та дозвіл адміністрації на їх здійснення.

Питання витрачання ТМЦ, зокрема на виробництво, є одним з основних питань перевірки при відображенні їх руху в податковому обліку, а також одним із питань перевірки господарської діяльності підприємства непрямими методами.

Відпуск сировини, матеріалів, конструкцій, деталей, палива і напівфабрикатів на виробництво являє собою відпуск таких ТМЦ безпосередньо для виготовлення продукції (для виконання будівель­но-монтажних робіт - у будівництві), а також - на ремонтні та госпо­дарські потреби. У той же час відпуск вищевказаних ТМЦ у комори цехів, ділянок, на будівельні майданчики розглядається не як відпуск на виробництво, а як переміщення ТМЦ, що має важливе значення.

Передача ТМЦ із складу підприємства в його виробничі цехи оформляється накладними на внутрішнє переміщення матеріалів. Такий відпуск не дає права бухгалтерії віднести вартість зазначених ТМЦ на витрати виробництва. Для того, щоб таке право мати, бухгалтерія повинна розпоряджатися первинними документами, що під­тверджують фактичне використання ТМЦ на цю суму для випуску продукції.

ТМЦ повинні відпускатися у виробництво за вагою, обсягом або рахунком. Для відображення кількісно-сумових показників вико­ристання ТМЦ на виробництво продукції можуть застосовуватися матеріальні звіти, що мають усі реквізити первинних документів, передбачені розділом 2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку.

Саме вартість ТМЦ, використаних на виробництво продукції, за даними такого звіту, є тією сумою, що можна віднести на витрати виробництва.

Вищевикладене можна проілюструвати у податковому обліку витрат, пов'язаних із придбанням і реалізацією товарно-матеріальних цінностей, на такому прикладі.

Фірма „ТОВ" придбала у червні 2001 року ТМЦ у кількості 100 одиниць за ціною 5 грн. (без урахування ПДВ); частину з них відпустила для виробничих потреб (20 од. х 5 грн. = 100 гри.); крім того, вирішила в цьому ж місяці реалізувати частину на сторону -5 од. х 5 грн. = 25 грн. (ціна реалізації за домовленістю сторін дорівнює ціні придбання) із ПДВ складає 5x5x1,2 = 35 грн.

Розрахунок: залишок на початок (01.04.2001) - 0; надходження ТМЦ - 500 грн.; відпуск на виробництво -100 грн.; відпуск ТМЦ для продажу - 25 грн.; залишок на кінець (01.07.2001) - 375 грн.

Операція з продажу ТМЦ має наступи відображення у подат­ковому обліку:

- зміниться розмір валових витрат. З придбанням ТМЦ на суму 500 грн. будуть збільшені валові витрати другого кварталу з відображенням суми в рядку 1 додатка „Ж" до Декларації.

Різниця між залишком ТМЦ на кінець і початок кварталу вийшла позитивна і склала 375 грн. Це означає, що зазначена сума повинна бути віднята із суми валових витрат за II квартал 2001 року з відображенням у рядку 33.1 додатка „Л" до Декларації (у рядку 13 самої Декларації ця сума буде відображена зі знаком „-").

Проте загальна сума валових витрат буде складати: 500-375 = 125 (грн.) (порівняно з витратами, віднесеними на виробництво в сумі 100 грн., розмір валових витрат вийшов більший на суму 25грн., тобто на суму продажу ТМЦ, але проданих за балансовою вартістю);

- через продаж ТМЦ у фірми збільшилися валові доходи на
суму продажу за відрахуванням ПДВ - 25 грн. Сума продажу буде
відображена в рядку 1.1 додатка „А" до Декларації, а також у рядку
1 Декларації;

- на суму проданих ТМЦ (з урахуванням ПДВ - 35 грн.)
необхідно виписати податкову накладну.

3. Перевірка придбаних підприємством матеріалів у пов'я­заних осіб

При придбаваючи підприємством матеріали у пов'я­заних осіб, витрати, пов'язані з таким придбанням, визначаються виходячи з договірних (але не більш звичайних) цін, що діяли на дату відповідного придбання. При цьому такі витрати окремо вказу­ються в рядку 3 додатка „Ж" до Декларації, після чого разом з іншими витратами на придбання матеріалів відбиваються в рядку 12 Декларації.

При перевірці господарської діяльності платника податків із пов'язаними особами також перевіряють установчі документи під­приємства. Отримана інформація допоможе виявити операції з пов'я­заними особами. При аналізі необхідно встановити: чи є випадки заниження цін або завищення витрат в операціях із пов'язаними осо­бами, що призводять до штучного зменшення податкових зобов'язань. Доцільно перевірити також умови висновку кредитних договорів (розміри депозитних і кредитних ставок).

4. Перевірка правильності переоцінки товарно-мате­ріальних цінностей.

У випадку переоцінки ТМЦ сума дооцінки додається, а сума уцінки відраховується із суми, відображеної у графі „Залишок на початок періоду" відповідної відомості, складеної в додатках до цього Порядку.

Валові втрати коригуються при прирості або зменшенні балан­сової вартості ТМЦ. Розрахунок приросту (убутку) балансової вар­тості ТМЦ складається на підставі даних бухгалтерського обліку і тільки за тими запасами, вартість яких включається до складу вало­вих витрат. Запаси відображаються в бухгалтерському обліку за найменшою з двох вартостей: первинною або чистою вартістю реа­лізації. Так, перевірці підлягають регістри обліку приросту (убутку) балансової вартості ТМЦ - відомості про балансову вартість мате­ріальних ресурсів і малоцінних предметів, відомості про балансову вартість товарних запасів, які заповнюються на підставі даних бух­галтерського обліку. Методичні принципи формування в бухгалтерсь­кому обліку інформації про товарно-матеріальні цінності визначено в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 9 „Запаси".

Незалежно від того, за якими цінами (купівельними чи продаж­ними) підприємство здійснює облік товарних запасів, у фінансовій звітності залишок товарів повинен бути відображений тільки за купівельними цінами. При цьому дані згорнутого сальдо рахунка 28 „Товари" (Дт282 „Товари в торгівлі" і Кт285 „Торговельна націнка") будуть даними для заповнення відомостей про балансову вартість товарних запасів.

Для контролю за збереженням і рухом товарів перевіряють товарні звіти матеріально відповідальних осіб.

При перевірці в податковому обліку вартості ТМЦ потрібно пам'ятати, що всі перелічені витрати, які включаються до первинної вартості запасів, зменшують валові витрати не відразу за їх нараху­ванням (або сплатою). Понесені при придбанні запасів витрати бу­дуть відображені у складі валових витрат за нарахуванням, однак надалі підлягатимуть коригуванню у складі вартості таких запасів. Отже, ці витрати у складі валових витрат вплинуть на оподаткований прибуток підприємства лише тоді, коли „пов'язані" з ними запаси будуть списані з балансу (реалізовані як товари у складі готової продукції).

Дооцінка може здійснюватись винятково щодо раніше уцінених товарів і в сумі, яка не перевищує суми раніше проведеної уцінки. Для підприємства дооцінка вартості товарів являє собою коригування раніше здійсненого зменшення їх вартості та витрат, що виникли у зв'язку з цим. Якщо уцінка і дооцінка відбулись в одному звітному періоді, то в цьому випадку можна застосувати запис методом „сторно". Якщо такі операції відбулись у різних звітних періодах, то суму дооцінки товарів необхідно відобразити у складі доходу звітного періоду, в якому було проведено таку дооцінку.

Наказом Міністерства економіки України і Міністерства фінан­сів України вія 15 грудня 1999 р. № 149/300 затверджене Положення про порядок уцінки і реалізації продукції, що залежалася, із групи товарів широкого вжитку і продукції виробничо-технічного призна­чення (зі змінами і доповненнями).

Відповідно до цього Положення уцінці підлягають товари широкого вжитку, продукція виробничо-технічного призначення, що залежалася (не має збуту більше трьох місяців) і не користується попитом у споживача, а також такі товари та продукція, що частково втратили свою початкову якість.

Уцінка товарів і продукції, що залежалися, а також такі, що втратили свою початкову якість, проводиться на виробничих і тор­гових підприємствах та в організаціях усіх форм власності, що роб­лять продукцію, продають (поставляють) товари, при необхідності за рішенням керівника (власника) підприємства (організації).

Зменшення початкової вартості товарних запасів на суму націн­ки контролюється на рахунках бухгалтерського обліку:

Дт 946 „Втрати від знецінення товарів";

Кт 281 „Товари на складі" (для оптових підприємств);

Кт 282 „Товари в торгівлі" (для роздрібних).

У кінці звітного періоду ця сума повинна бути списана на фінан­совий результат записом:

Дт79І „Результат основної діяльності";

Кт 946 „Втрати від знецінення товарів ".

Товари і продукція, що раніше були уцілені, але не реалізовані,
можуть уцінюватись повторно до рівня цін можливої реалізації. Сума
уцінки товарів і продукції ставиться на зменшення торгових націнок,
знижених у ціні товарів, фонду дооцінки ТМЦ і при недостатності
цих джерел - на результати фінансово-господарської діяльності підприємства.

5. Перевірка правильності безкоштовної передачі цін­ностей.

У ході перевірки з безкоштовної передачі цінностей слід розмежовувати операції з передачі засобів і товарів (робіт, послуг). У випадку передачі засобів відбувається безповоротне перераху­вання засобів із підприємства А на підприємство В для здійснення наукових досліджень.

На підприємстві А в податковому обліку не виникає ні валових доходів, ні валових витрат. Перерахована матеріальна допомога у бухгалтерському обліку відображається наступним записом:

Дт 377 „Розрахунки з іншими дебіторами";

Кт 311 „Поточні рахунки в національній валюті".

На підприємстві В надана безповоротна матеріальна допомога буде відображена записом:

Дт 311 „Поточні рахунки в національній валюті";

Кт 48 „Цільове фінансування і цільові надходження". У подат­ковому обліку сума фінансової допомоги включається тільки у вало­вий дохід.

Безповоротне перерахування засобів із підприємства А на під­приємство В (неприбуткова організація) перевіряється наступним чином: на підприємстві А добровільно перераховані засоби непри­буткової організації відображаються тим же бухгалтерським запи­сом (Дт 977 „Інші витрати звичайної діяльності", Кт 311 „Поточні рахунки в національній валюті", але в межах 4 % прибутку, що підлягає оподаткуванню попереднього звітного періоду) і можуть бути віднесені до складу валових витрат (додається запис Дт 311, Кт48).

Для правомірності включення до складу валових витрат
підприємства А перерахованих ним неприбутковій організації засобів
необхідно мати позитивне значення об'єкта оподатковування за
попередній рік.

На підприємстві В доходи, отримані у вигляді засобів майна, що надходять безоплатно, безповоротна фінансова допомога, добровільні пожертвування (Дт 311, Кт 48), звільняються від оподатковування. У випадку, якщо доходи неприбуткової організації, перевищують 25 відсотків від загальних валових доходів, то непри­буткова організація зобов'язана сплатити податок із нерозподіленої суми прибутку за ставкою 30% до суми перевищення. Внесення в бюджет зазначеного податку здійснюється за результатами першого кварталу за звітним роком у терміни, встановлені для інших платників податків.

Розглянемо на умовному прикладі послідовність перевірки відображення у бухгалтерському і в податковому обліках цільових надходжень громадської організації зареєстрованої як неприбуткова;

а) надходження безповоротної фінансової допомоги:
Дт З і 1 „Поточні рахунки в національній валюті";
Кт 48 „Цільове фінансування і цільові надходження";

б) відображено витрати, пов'язані зі здійсненням наукових досліджень: Дт 949 „Інші витрати операційної діяльності"; Кт311,377,б6,б4іт.д.;

в) визнано доходом суму цільових надходжень:

Дт 48 „Цільове фінансування і цільові надходження"; Кт 745 „Дохід від безкоштовно отриманих активів";

г) списано на фінансовий результат суму доходу: Дт 745 „Дохід від безкоштовно отриманих активів";

Кт793„Результат іншої звичайної діяльності";

д) списано на фінансовий результат витрати: Дт 793 „Результат іншої звичайної діяльності"; Кт 949 „Інші витрати операційної діяльності",

є) товари (роботи, послуги).

Безоплатно надані такі товари (роботи, послуги):

- товари, надані платником податків відповідно до договорів
дарування, інших договорів, що не передбачають грошової або іншої
компенсації вартості таких матеріальних цінностей і нематеріальних
активів або їх повернення, або без висновку таких угод;

- роботи і послуги, що надаються платником податків без
вимоги про компенсацію їх вартості;

- товари, передані юридичній або фізичній особі на відпові­дальне збереження і використані ним у його виробничому або
господарському обороті. Так, наприклад, у підприємства А при безкоштовній передачі товарів виникає операція продажу товарів у визначенні терміна „про­даж товарів". За передані товари воно одержує суму в розмірі 0.

Підприємству А при безкоштовній передачі необхідно стор­нувати валові витрати на товари, що були їм збільшені раніше при їх покупці. У зв'язку з тим, що товари, які раніше призначалися для продажу з метою одержання реальних доходів, були надані іншому платнику податків безплатно (без вимога будь-якої компенсації), під­приємству А необхідно сторнувати (зменшити) валові витрати на суму товарів (рядок 14 додатка „Ж" до Декларації) у звітному періоді, у якому відбулося відвантаження (безкоштовна передача).

Розглянемо приклад, коли товари були куплені й продані
підприємством А в різних звітних (податкових) кварталах, наприклад,
відповідно в II і III кварталах:

- І квартал: залишок на початок - 0, на кінець - 0;

- II квартал: придбані товари -15 од., залишок на початок -
0, на кінець-15;

- Ш квартал: безплатно передані -15 од., залишок на початок - 0;
на кінець - 0.

За результатами II кварталу валові витрати підприємства А повинні бути зменшені на суму 15 од. (відображені в рядку 33.2 додатка „Л" до Декларації).

Що стосується III кварталу, то необхідно врахувати положення Порядку, де зазначено, що облік приросту (убутку) товарних і матері­альних ресурсів ведеться платником податків тільки з тих товарних запасів і матеріальних ресурсів, витрати з яких включаються до складу валових витрат, тому що виграти підприємства А на придбані у II кварталі товари не можуть бути віднесені до складу валових витрат, то відповідно до зазначеного Порядку підприємство у III кварталі повинно зменшити суму, відображену в графі „Залишок на початок періоду", на вартість використаних не за призначенням товарів (на 15 од.). Таким чином, валові витрати підприємства А в III кварталі не збільшаться. На підприємстві В оприбуткування безплатно отриманих від підприємства А товарів відобразиться записом:

1. Оприбуткування безкоштовно одержаних товарів за спра­ведливою вартістю: Дт 281 „Товари на складі"; Кт 745 „Дохід від безкоштовно отриманих товарів".

2. Списання суми доходу на фінансовий результат:

Дт 745 „Дохід від безкоштовно отриманих товарів";

Кт 791 „Результати від основної діяльності".

Витрати на придбання підприємство В не здійснювало, тому валові витрати не збільшуються.

Відповідно до Порядку облік приросту (убутку) товарних залишків підприємство В повинно вести без урахування товарів, безплатно наданих підприємством А.

6. Перевірка обліку витрат за довгостроковими контрак­тами починається з оцінки умови визнання договорів як довгостро­кових.

Звіт складають платники податку з прибутку, які вибрали особ­ливий порядок оподатковування результатів діяльності, що здій­снюється за довгостроковим договором (контрактом).

Рішення щодо вибору довгострокових договорів (контрактів), за якими буде застосовуватися особливий порядок оподатковування, затверджується розпорядчим документом керівника підприємства.

При застосуванні особливого порядку оподатковування резуль­татів діяльності, здійснюваної за довгостроковим договором (контрактом), виконавець самостійно визначає доходи і витрати, нараховані (понесені) протягом звітного періоду у зв'язку з виконанням цього договору (контракту), використовуючи оцінний коефіцієнт виконання такого довгострокового контракту.

Розрахунок сум доходу і перерахунок податкових зобов'язань, що включаються у звіт, проводяться за встановленими формами № 2-ддз і № 3-ддз. Зазначені розрахунки в податковий орган не нада­ються, а зберігаються у платника податків разом зі звітом. Відповідно до Розрахунку сум прибутку (ф. № 2-дцз) доходи і витрати, пов'язані з виконанням довгострокового договору (контрак­ту), визначаються виконавцем за результатами звітного кварталу за кожним таким договором (контрактом) окремо.

Витрати виконавця у звітному кварталі визначаються на рівні фактично оплачених (нарахованих) витрат, пов'язаних із виконанням довгострокового договору (контракту) у такому звітному періоді.

Для визначення доходу звітного кварталу необхідно визначити
оціночний коефіцієнт виконання кожного довгострокового договору
(контракту). Цей показник є підсумковим, головним і визначається
як відношення суми фактичних витрат звітного кварталу (рядок 04
форми № 2-ддз) до суми загальних витрат, запланованих виконавцем
при виконанні довгострокового договору (контракту) (рядок 03) із
трьома десятковими знаками.

У випадку, якщо у звітному кварталі й відбулося завершення одного або декількох довгострокових договорів (контрактів), то за кожним з них виконавець здійснює перерахунок сум податкових зобо­в'язань, нарахованих у попередніх звітних кварталах протягом усього терміну виконання такого довгострокового договору (контракту).

Перерахунок сум податкових зобов'язань, попередньо визна­чених виконавцем за результатами кожного податкового періоду (кварталу) протягом терміну виконання довгострокового договору (контракту), проводиться за формою № 3-ддз за кожним завер­шеним договором окремо.

У випадку, якщо об'єкт довгострокового контракту належить до основних фондів замовника, замовник збільшує балансову вар­тість відповідної групи основних фондів на суму засобів, матері­альних або нематеріальних активів, що підлягають амортизації! на­дані виконавцю у вигляді авансів (передоплати) або вартості об'єкта довгострокового договору (контракту) або його частини, що передані на баланс замовника.

У випадку, якщо об'єкт довгострокового договору (контракту) не належить до складу основних фондів замовника, замовник збіль­шує валові витрати звітного періоду на суму засобів, матеріальних або нематеріальних активів, наданих виконавцю у вигляді авансів
(передоплати) або вартості об'єкта довгострокового договору (контракту) або його частини, переданих на баланс замовника у такому
звітному періоді.

7. Перевірка витрат від здійснення товарообмінних опе­рацій визначається платником податків виходячи з договірної ціни такої операції, але не нижче звичайних цін. Якщо першою подією (але не останньою) є одержання товару, то збільшення валових ви­трат не здійснюється як за отримані товари, надані безплатно. Плат­никами податків складається Розрахунок фінансових результатів товарообмінних (бартерних) операцій (додаток „С" до Декларації).

У випадках, коли підприємство одержало товари за цінами
нижче звичайних, необхідно переглянути договори постачання щодо
наявності договорів із пов'язаними особами. При цьому бажано
провести зустрічні перевірки підприємства-продавця щодо визна­чення суми валового доходу з урахуванням застосування цін нижче звичайних.

8. Перевірка сум безнадійної заборгованості.

Відповідно до Цивільного кодексу України загальний термін для захисту права за позовом особи, право якої порушено (позовна давність), встановлено
три роки. Після закінчення зазначеного терміну або якщо платник
податків-продавець товарів (робіт, послуг) звернувся з заявою до
суду (арбітражного суду) про стягнення заборгованості з такого покупця або при визнанні покупця-платника банкрутом, а також у випадках, якщо за поданням платника податків нотаріус учинив вико­навчий напис про стягнення боргу з покупця або стягнення застав­ного майна, платник податків має право віднести суми безнадійної заборгованості на валові витрати. У випадку, якщо відповідні заходи для стягнення боргів не призвели до позитивного результату, суми безнадійної заборгованості відображаються на валові витрати і перевіряються в рядку 17 Дек­ларації. При перевірці господарської діяльності підприємства із зазначеного питання можна використовувати непрямі методи перевірки суб”єктів підприємницької діяльності юридичних осіб з метою виявлення прихованого прибутку.

Використана література

1. Податковий аудит. Навчальний посібник. – Ірпінь, 2003

2. Усач Б.Ф. Контроль и ревізія: Підручник. – К.: Знання-Пресс, 2002

3. Панасюк В.М., Ковальчук Є.К. Податковий облік: Навчальний посібник. – Тернопіль, 2002

4. Буряковский В.В. Податки: Навчальний посібник.-Д., 1998

Реферат на тему: Перевірка валових витрат, придбаних матеріалів та сум безнадійної заборгованості (реферат)

Схожі реферати:
Категорія: Аудит | Додав: gdomz | Теги: Перевірка, (реферат), придбаних, витрат, та, безнадійної, заборгованості, валових, матеріалів, сум
Переглядів: 638 | Загрузок: 224 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Copyright MyCorp © 2018
Адміністрація не несе відповідальності за матеріалів розміщені на сайті! Усі матеріали предсталені для ознайомлення! Конструктор сайтів - uCoz | Карта сайта
gdomz.at.ua - готовые домашние задания, Готовые домашние работы. Скачать бесплатно гдз. Решебники. Скачать решебники. Решебники по всем предметам. Скачать бесплатно решебники. Решебники.